Thursday, 04/03/2021 - 01:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trung Thành 2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát thanh măng non tuần 2 tháng 11

Đội tuyên truyền măng non Trường Tiểu học Trung Thành II xin kính chào các thầy cô và các bạn học sinh thân mến.

Xin kính mời các thầy cô và các bạn cùng nghe buổi phát thanh măng non hôm nay với nội dung:

          + NhËn ®Þnh c¸c mÆt ho¹t ®éng cña Liªn ®éi ta trong tuÇn thi ®ua chµo mõng ngµy 20/11 võa qua vµ phương h­ướng ho¹t ®éng cña Liªn ®éi trong c¸c tuÇn thi ®ua tiÕp theo.

          + Chuyªn môc: ChuyÖn b¹n t«i.

Sau ®©y lµ néi dung chi tiÕt:  

      §Ó lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy 20/11­, h­ưởng øng ph¸t ®éng thi ®ua cña Ban thi ®ua trường TH Trung Thành II, toµn Liªn ®éi ®· thi ®ua s«i næi vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng qua 3 tuÇn cô thÓ như­ sau:    

+VÒ ®¹o ®øc.

          Nh×n chung c¸c b¹n ngoan, lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o, hoµ nh· víi b¹n bÌ, thùc hiÖn tèt néi quy nhµ tr­êng ®Ò ra, cã ý thøc tu d­ưỡng ®¹o ®øc, cã tinh thÇn kØ luËt cao. Nh­ưng bªn c¹nh ®ã vn cßn cã mét sè b¹n ch­ưa cã ý thøc rÌn luyÖn, cßn vi ph¹m néi quy nhµ tr­ường. Nh÷ng b¹n nµy ®· được líp phª b×nh kiÓm ®iÓm.

+VÒ häc tËp.

          §a sè c¸c b¹n ®i häc ®Òu, ®óng giê, chuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp, trong líp h¨ng h¸i ph¸t biÓu x©y dùng bµi vµ giµnh ®­îc nhiÒu ®iÓm tèt, giê häc tèt. §iÓn h×nh nh­ư tËp thÓ chi ®éi líp 5A, 5B, 2A...Bªn c¹nh nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n tiªu biÓu, cßn cã nh÷ng tËp thÓ ch­ưa cã tinh thÇn phÊn ®Êu trong thi vµ cßn cã c¸c c¸ nh©n ch­ưa thËt tÝch cùc trong häc tËp vµ rÌn luyÖn ( Nh­ư cßn ®i häc muén, bá giê bá tiÕt, kh«ng chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp, trong líp kh«ng chó ý nghe gi¶ng, kh«ng ghi chÐp bµi...)

+VÒ Lao ®éng.

         §a sè c¸c c¸c líp ®Òu tham gia nhiÖt t×nh, ®Çy ®ñ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ hoµn thµnh c«ng viÖc ®­ược giao, song bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng c¸ nh©n ch­ưa thËt tù gi¸c, cßn ph¶i ®Ó thÇy c« nh¾c nhë.

+VÒ v¨n nghÖ thÓ dôc vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.

§a sè c¸c b¹n tËp thÓ dôc gi÷a giê ®Òu, t¸c phong nhanh nhÑn, khÈn  song bªn c¹nh ®ã còng cßn cã nh÷ng líp thùc hiÖn h¸t ®Çu giê, chuyÓn tiÕt ch­ưa nghiªm tóc, cßn nhiÒu b¹n tËp thÓ dôc gi÷a giê uÓ o¶i, chËm ch¹p, cßn cã nh÷ng b¹n ®éi viªn ch­ưa ®eo kh¨n quµng.

     *Ph­ương h­ướng ho¹t ®éng cña Liªn ®éi trong thêi gian tíi.

-Duy tr× nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc nh­:

- §i häc ®Òu, ®óng giê, nghØ häc cã giÊy xin phÐp.

- Häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp, trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu x©y dùng bµi.

- Ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi ThÇy(C«) gi¸o, hoµ nh· víi b¹n bÌ, thùc hiÖn tèt néi quy nhµ tr­ường ®Ò ra...

- Thùc hiÖn tèt phong trµo “§Òn ¬n ®¸p nghÜa”, hoµn thµnh phong trµo “KÕ ho¹ch nhá”.

Kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ nh­ư:

- §éi viªn ch­ưa ®eo kh¨n quµng, ¨n quµ vt trong trường, vøt r¸c kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh.

- ChuÈn bÞ bµi ch­ưa chu ®¸o trước khi tíi líp.

- Ch­ưa tù gi¸c trong lao ®éng, tËp thÓ dôc uÓ o¶i, h¸t ®Çu giê, chuyÓn tiÕt ch­a nghiªm tóc...    

    TiÕp theo ch­ư¬ng tr×nh lµ chuyªn môc: ChuyÖn b¹n t«i.

     C¸c b¹n th©n mÕn! Trong chuyªn môc nµy ngµy h«m nay, xin mêi c¸c b¹n cïng l¾ng nghe c©u chuyÖn Ba c« con g¸i. Sau ®©y lµ néi dung c©u chuyÖn. Bạn

Thủy Tiên lớp 5B: (Kể chuyện)

    C¸c b¹n th©n mÕn! c©u chuyÖn “Ba c« con g¸i!”. Đ· kÕt thóc ch­ương tr×nh ph¸t thanh m¨ng non cña Liªn ®éi ta h«m nay. Thay mÆt Ban biªn tËp, chóng t«i xin ®­îc nãi lêi chµo t¹m biÖt vµ hÑn gÆp l¹i!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Mai Liên
Nguồn:thtrungthanh2.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 03 : 32
Năm 2021 : 677